School exams student
How to prepare

ለሚወስዱት ፈተና እያጠኑ ያሉም ይሁኑ ተማሪዎችዎ ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ የመርዳት ጉጉት ያለዎት አስተማሪ ድጋፍ ልናደርግልዎት እንችላለን። ብሪቲሽ ካውንስ የሚያስፈልግዎትን ድጋፍና ምክር ሁሉ ሊሰጥዎት ይችላል፤ ይህም በኢንተርኔት ላይ የሚገኙ ለጥናት የሚጠቅሙ መረጃዎችን ጨምሮ በቤተ መጻሕፍታችን የሚገኙ ጽሑፎችን መጠቀም ይችላሉ።

በዚህ ክፍል ውስጥ